Start Learning Polish in the next 30 Seconds with
a Free Lifetime Account

Or sign up using Facebook
Word Image
Top 11 Quotes about Success
11 words
Word Image
Top 11 Quotes about Success
11 words
Sukces nigdy nie jest ostateczny. Porażka nigdy nie jest totalna. Liczy się tylko odwaga, aby brnąć do przodu.
(s)
Success is not final, failure is not fatal: it is the courage to continue that counts.
Spotkać się to początek; zgodzić się to postęp; pracować razem to sukces.
(s)
Coming together is a beginning; keeping together is progress; working together is success.
Zawsze bądź sobą, wyrażaj siebie, miej wiarę w siebie. Nie straj się szukać tych, co osiągnęli sukces i ich naśładować.
(s)
Always be yourself, express yourself, have faith in yourself. Do not go out and look for a successful personality and duplicate it.
Cierpliwość, wytrwałość i pot to niezrównana kombinacja, aby osiągnąć sukces.
(s)
Patience, persistence and perspiration make an unbeatable combination for success.
Aby odnieść sukces w życiu, potrzebne są dwie rzeczy: ignorancja i pewność siebie.
(s)
To succeed in life, you need two things: ignorance and confidence.
Nie należy dążyć do sukcesu, jeżeli chcesz go osiągnąć. Po prostu rób to, co kochasz i w co wierzysz, a sukces przyjdzie naturalnie.
(s)
Don't aim for success if you want it; just do what you love and believe in, and it will come naturally.
Nie raz poniosłem w życiu porażkę i dlatego mi się udało.
(s)
I've failed over and over and over again in my life and that is why I succeed.
Nie mierzę czyjegoś sukcesu po tym jak wysoko się wspina, ale po tym jak wysoko się odbija, gdy uderza o dno.
(s)
I don't measure a man's success by how high he climbs but how high he bounces when he hits bottom.
Sukces jest uważany za najsłodszy/ Przez tych, którzy go nigdy nie odnieśli.
(s)
Success is counted sweetest / By those who ne'er succeed.
Rozmiar sukcesu mierzy się w sile twojego pragnienia; wielkości twoich marzeń; i tym jak jesteś w stanie poradzić sobie z rozczarowaniem po drodze.
(s)
The size of your success is measured by the strength of your desire; the size of your dream; and how you handle disappointment along the way.
Człowiek sukcesu to taki, który jest w stanie stworzyć solidne fundamenty z cegieł, które inni rzucili w niego.
(s)
A successful man is one who can lay a firm foundation with the bricks others have thrown at him.
0 Comments
Top