Start Learning Polish in the next 30 Seconds with
a Free Lifetime Account

Or sign up using Facebook
Word Image
Top 10 Quotes About Language Learning
10 words
Word Image
Top 10 Quotes About Language Learning
10 words
Nowy język to nowe życie.
(s)
A new language is a new life.
Granice mojego języka oznaczają granice mojego świata.
(s)
The limits of my language are the limits of my world.
Jeśli rozmawiasz z człowiekiem w języku, który rozumie, trafia to do jego głowy. Jeśli rozmawiasz z nim jego językiem, trafia to do jego serca.
(s)
If you talk to a man in a language he understands, that goes to his head. If you talk to him in his own language, that goes to his heart.
Znać obcy język to jak posiadać drugą duszę.
(s)
To have another language is to possess a second soul.
Nie zrozumiesz jednego języka, dopóki nie zrozumiesz co najmniej dwóch.
(s)
You can never understand one language until you understand at least two.
Inny język to inna wizja życia.
(s)
A different language is a different vision of life.
Człowiek, który zna dwa języki jest wart dwóch ludzi.
(s)
A man who knows two languages is worth two men.
Język obcy daje ci nowe życie. Jeżeli znasz tylko jeden język, żyjesz tylko raz.
(s)
You live a new life for every new language you speak. If you know only one language, you live only once.
Znajomość języków jest bramą do mądrości.
(s)
Knowledge of languages is the doorway to wisdom.
Dobrym lekarstwem na ignorancję... jest znajomość języków.
(s)
The great remedy for ignorance ... is knowledge of languages
0 Comments
Top