Start Learning Polish in the next 30 Seconds with
a Free Lifetime Account

Or sign up using Facebook
Word Image
Top 10 Quotes about Family
10 words
Word Image
Top 10 Quotes about Family
10 words
Rodzina jest jednym z arcydzieł natury.
(s)
The family is one of nature's masterpieces.
Gdy masz kłopoty, to twoja rodzina jest tym, co cię wspiera.
(s)
When trouble comes, it's your family that supports you.
Rodzina jest pierwszą zasadniczą komórką życia społecznego.
(s)
The family is the first essential cell of human society.
Nie ma czegoś takiego jak zabawa dla całej rodziny.
(s)
There is no such thing as fun for the whole family.
Musisz bronić swojego honoru i swojej rodziny.
(s)
You have to defend your honor. And your family.
Wszystkie szczęśliwe rodziny są do siebie podobne. Każda nieszczęśliwa rodzina jest nieszczęśliwa na swój sposób.
(s)
All happy families are alike; each unhappy family is unhappy in its own way.
Nie wybiera się swojej rodziny. Oni są darem od Boga dla ciebie, jak i ty jesteś darem dla nich.
(s)
You don't choose your family. They are God's gift to you, as you are to them.
Rodzina nie jest czymś ważnym. Jest wszystkim.
(s)
Family is not an important thing. It's everything.
Rodzina oznacza, że nikt nie będzie pozostawiony z tyłu lub zapomniany.
(s)
Family means no one gets left behind or forgotten.
Moja rodzina jest moją mocą i moją słabością.
(s)
My family is my strength and my weakness.
0 Comments
Top