Start Learning Polish in the next 30 Seconds with
a Free Lifetime Account

Or sign up using Facebook
Word Image
Top 10 Inspirational Quotes
10 words
Word Image
Top 10 Inspirational Quotes
10 words
Nie jest ważne jak wolno idziesz, dopóki się nie zatrzymasz.
(s)
It does not matter how slowly you go as long as you do not stop.
Nie istnieje droga na skróty do miejsca, do którego dojść warto.
(s)
There are no short cuts to any place worth going.
Bądź zmianą, którą chcesz ujrzeć w świecie.
(s)
Be the change you want to see in the world.
Pamiętaj, iż twoja własna determinacja, by osiągnąć sukces, liczy się bardziej, niż cokolwiek innego na świecie.
(s)
Always bear in mind that your own resolution to succeed is more important than any other.
Pudłujesz 100% strzałów, których nie oddajesz.
(s)
You miss 100% of the shots you don't take.
Największym zagrożeniem dla większości z nas nie jest to, że postawimy sobie za wysoki cel i go nie osiągniemy, ale że postawimy sobie za mały cel i osiągniemy go.
(s)
The greatest danger for most of us is not that our aim is too high and we miss it, but that is it too low and we reach it.
Najlepszy moment, żeby posadzić drzewo był 20 lat temu. Drugi najlepszy moment jest teraz.
(s)
The best time to plant a tree was 20 years ago. The second best time is now.
Nie przepłyniesz oceanu dopóki nie odważysz się stracić z oczu widoku brzegu.
(s)
You can never cross the ocean until you have the courage to lose sight of the shore.
Cokolwiek umysł ludzki jest w stanie wymyślić i w co uwierzyć, może też osiągnąć.
(s)
Whatever the mind of man can conceive and believe, it can achieve.
Szczęście nie jest czymś już gotowym. Szczęście tworzą Twoje własne działania.
(s)
Happiness is not something readymade. It comes from your own actions.
0 Comments
Top