Start Learning Polish in the next 30 Seconds with
a Free Lifetime Account

Or sign up using Facebook
Word Image
How to Improve Your Listening Skills
15 words
Word Image
How to Improve Your Listening Skills
15 words
Wysłuchaj raportu z wiadomości lub podcastu w języku docelowym, a następnie spróbuj zidentyfikować temat raportu przed przeczytaniem o nim.
(s)
Listen to a news report or a podcast in the target language then try to identify the topic of the report before reading about it.
Dołącz do grupy konwersacji.
(s)
Join a conversation group.
Zrób sobie plan nauki i ustal rutynę.
(s)
Make yourself a study plan and establish a routine.
Oglądaj filmy w języku, którego się uczysz, szczególnie na urządzeniach, których możesz użyć do powtarzania wybranych scen.
(s)
Watch movies in the language you are studying, especially on devices which you can use to repeat selected scenes.
Szukaj podstawowych słów podczas słuchania czegoś.
(s)
Look for root words when listening to something.
Użyj techniki śledzenia.
(s)
Use the shadowing technique.
Ćwicz słuchanie dyktand.
(s)
Practice listening to dictations.
Użyj internetu; jest pełen materiałów do słuchania.
(s)
Use the Internet; it is full of listening resources.
Oglądaj gesty mówiącego podczas słuchania.
(s)
Watch the gestures of the speaker while you are listening.
Skoncentruj się na mówiącym, unikaj wewnętrznych lub zewnętrznych zakłóceń.
(s)
Focus on the speaker, avoid any internal or external distractions.
Spróbuj znaleźć temat do słuchania, którym jesteś naprawdę zainteresowany.
(s)
Attempt to find a listening topic in which you are genuinely interested.
Posłuchaj native speakera i spróbuj naśladować jego intonację i wymowę.
(s)
Listen to a native speaker and try to imitate their intonation and pronunciation.
Słuchaj muzyki w swoim języku docelowym i wybieraj znane ci słowa i wyrażenia.
(s)
Listen to music in your target language and pick out familiar words and phrases.
Posłuchaj dialogu audio bez czytania tekstu i zanotuj, co słyszysz.
(s)
Listen to an audio dialogue without reading the text and write down what you hear.
Posłuchaj dialogu i spróbuj poprawnie zapisać słowa, których nie rozpoznajesz, a następnie porównaj swoją pisownię z poprawną pisownią.
(s)
Listen to a dialogue and try to correctly write down words you don't recognize, then compare your spelling to the correct spelling.
0 Comments
Top