Start Learning Polish in the next 30 Seconds with
a Free Lifetime Account

Or sign up using Facebook
Word Image
How Do You Remember Words?
15 words
Word Image
How Do You Remember Words?
15 words
Staram się myśleć po polsku tak, aby stało się to dla mnie naturalne.
(s)
I try to think in Polish, so it becomes natural to my thought process.
Stosuje powtarzanie: czytam, piszę i mówię w kółko poszczególne słowa.
(s)
I use repetition: reading, writing and speaking words over and over again.
Staram się wyrobić sobie zwyczaj używania języka w życiu codziennym.
(s)
I try to use the language routinely in the context of daily life.
Uczę się jakie są koreni słów i jak różne słowa są ze sobą powiązane.
(s)
I learn about the roots of words and how different words are related to each other.
Kojarzę sobie słowa z rysunkami, obrazkami i śmiesznymi scenkami.
(s)
I associate words with drawings, pictures and funny scenes.
Często oglądam telewizję lub filmiki na YouTube, przeznaczone dla małych dzieci.
(s)
I often watch TV or YouTube videos that are designed for young children.
Rozmawiam z rodzimymi użytkownikami języka, tak często jak to jest mozliwe.
(s)
I speak as often as possible with native speakers.
Wypowidam słowa na głos, tak żeby je słyszeć.
(s)
I say words out loud so that I can actually hear them.
Kojarzę nowe słowa ze słowami, które brzmią podobnie w moim ojczystym języku.
(s)
I associate new words with words that sound similar in my native language.
Kojarzę nowe słowa z historiami, grami i filmami.
(s)
I associate new words with stories, games or movies.
Słucham piosenek i zapamiętuje ich teksty.
(s)
I listen to songs and memorize the lyrics.
Kategoryzuje nowe słowa z innymi słowami, które już znam.
(s)
I categorize new words with other related words that I already know.
Jestem wytrwały i ćwiczę codziennie mówiąc do moje rodziny czy moich psów, nawet jeśli oni mnie nie rozumieją.
(s)
I am persistent in practicing everyday by talking to my family or my dogs, even though they don't understand me.
Czytanie ile tylko się da, szczególnie gazet, pomaga mi zapamiętać słownictwo.
(s)
Reading as much as possible, especially the newspaper, helps me to remember words.
Staram się wykorzystywać nowe słowa w prostych zdaniach tak, żeby przyswajać sobie całe zwroty, a nie tylko pojedyńcze słowa.
(s)
I try to use the new word in a simple sentence so I learn whole phrases, not just individual words.
0 Comments
Top