Start Learning Polish in the next 30 Seconds with
a Free Lifetime Account

Or sign up using Facebook
Word Image
How do you motivate yourself when learning a language?
15 words
Word Image
How do you motivate yourself when learning a language?
15 words
Oglądam filmy i programy telewizyjne ciesząc się, gdy zrozumiem jakieś słowo albo zdanie.
(s)
I watch movies and TV shows and enjoy the feeling when I can understand a word or a sentence.
Wyobrażam sobie, że któregoś dnia odwiedzę albo będę żył w tym kraju.
(s)
I imagine that one day I will visit or live in that country!
Przebywanie w miejscach, gdzie ludzie mówią w danym języku jest świetną motywacją.
(s)
Being in places where people speak the language is great motivation.
Zaprzyjaźniam się z ludźmi, którzy mówią w danym języku.
(s)
I make friends with people who speak that language.
Wyobraź sobie, że mógłbyś rozmawiać ze wszystkimi na świecie. Mógłbyś wszędzie pojechać, zrobić wszystko, spotkać każdego! To świetna motywacja.
(s)
Imagine that you could speak to everyone in the world. You would have freedom to go anywhere, do anything, meet anyone! It's a great motivator.
Lubię wynajdować śmieszne słowa w języku, którego się uczę.
(s)
I like to find funny words in the language I am learning!
Słuchanie piosenek w danym języku motywuje mnie do pracy, aby je rozumieć.
(s)
Listening to songs in the language encourages me to work to understand them!
Staram się czytać książki, gazety i przeglądać strony internetowe w tym języku. To sprawia, że wydaje się on bardziej rzeczywisty!
(s)
I try to read books, newspapers and websites in that language. It makes it seem more real!
Poznaję również inne aspekty tej kultury. To sprawia, że nauka języka jest bardziej satysfakcjonująca.
(s)
I study other aspects of the culture too, which makes it more rewarding to study the language.
Systematycznie zmieniam sposoby nauki, tak żeby nie stała się ona nudna.
(s)
I change the ways I study frequently so it doesn't get boring!
Rozmowy z rodzimymi użytkownikami danego języka to dobra praktyka i świetna motywacja!
(s)
Talking with native speakers of the language is great practice and motivation!
Zawsze stawiam sobie jakiś konkretny cel na przyszłość. Cele, które można osiągnąć to świetna motywacja.
(s)
I always set a concrete language goal for the future. Achievable goals are a great motivator!
Zrób z nauki języka zabawę! Jeżeli jesteś znudzony tym co robisz znajdź inny sposób.
(s)
Make learning fun! If you are bored by what you are doing, find another way to do it!
Oglądaj na Youtubie nagrania innych ludzi, którzy z powodzeniem opanowali ten język. To zainspiruje cię do nauki!
(s)
Watch YouTube videos of other people who have successfully learned the language. This will really inspire you to study!
Używanie języka, żeby zamawiać w restauracjach krajów, o których się uczę, sprawia mi wielką radość.
(s)
I enjoy using the language to order at restaurants from the countries I am learning about!
0 Comments
Top