Dialogue

Vocabulary (Review)

Learn New Words FAST with this Lesson’s Vocab Review List

Get this lesson’s key vocab, their translations and pronunciations. Sign up for your Free Lifetime Account Now and get 7 Days of Premium Access including this feature.

Or sign up using Facebook
Already a Member?

Lesson Notes

Unlock In-Depth Explanations & Exclusive Takeaways with Printable Lesson Notes

Unlock Lesson Notes and Transcripts for every single lesson. Sign Up for a Free Lifetime Account and Get 7 Days of Premium Access.

Or sign up using Facebook
Already a Member?

Lesson Transcript

INTRODUCTION
John: Hi everyone, and welcome back to PolishPod101.com. This is Intermediate Season 1 Lesson 24 - A Fanciful Polish Story. John here.
Marzena: Cześć. I'm Marzena.
John: In this lesson, you’ll review prepositions. The conversation takes place at home.
Marzena: It's between Mark and Alice.
John: The speakers are family members; therefore, they’ll speak informal Polish. Okay, let's listen to the conversation.
DIALOGUE
Ala: Tato, tato, opowiedz mi coś na dobranoc.
Marek: Toż ty masz już 10 lat, Alu!
Ala: Ale tatusiu...
Marek: No dobrze. Dawno, dawno temu nieopodal Krakowa żył smok. Mieszkał on w jamie przy wielkim jeziorze u podnóża wzgórza Wawelskiego.
Marek: Mieszkańcy bardzo bali się tego smoka, dlatego co tydzień przynosili mu bydło i kładli je przed jego jamą.
Marek: A gdy się zdarzyło, że o tym zapomnieli, smok przychodził do miasta i pożerał przypadkowe ofiary.
Marek: Wielu próbowało go pokonać, ale nikomu się to nie udało. Aż pewnego dnia, pewien szewc o imieniu Dratewka postawił zmierzyć się ze smokiem.
Marek: Rozciął on owce, a do środka włożył siarkę. Potem położył te owce na trawie przed smoczą jamą i czekał.
Marek: Głodny smok wyszedł i zjadł wszystkie owce, jedną za drugą.
Marek: I nagle zachciało mu się bardzo pić. Wskoczył więc do jeziora i zaczął pić wodę. Nie minęło nawet kilka minut, gdy smok wypił całe jezioro i...
Ala: Wiem, i wybuchnął. Oj tatusiu, toż to nic nowego.
John: Listen to the conversation with the English translation.
Alice: Dad, Dad, tell me a goodnight story.
Mark: Why? After all, you are already 10 Alice!
Alice: But Daddy...
Mark: Okay then. Once upon a time, near Krakow, lived a dragon. It lived in a dragon's lair near a big lake at the foot of the Wawel Hill.
Mark: Residents were really afraid of the dragon, so every week they brought him cattle and put it in front of his lair.
Mark: And when it happened that they had forgotten to do it, the dragon came to the town and devoured random victims.
Mark: Many tried to beat him but nobody succeeded. Until one day a shoemaker called Dratewka decided to face the dragon.
Mark: He cut sheep and put sulfur inside of them. Then he put the sheep on the grass in front of the dragon's lair, and he kept on waiting.
Mark: The hungry dragon came out and ate all the sheep, one by one.
Mark: Then suddenly he became very thirsty. He jumped into the lake and began to drink the water. Not even a few minutes had passed when he drank the whole lake and then...
Alice: Oh I know it, and then he exploded. Oh Daddy, after all it's nothing new.
POST CONVERSATION BANTER
John: That’s an interesting bedtime story.
Marzena: You think so?
John: It had a dragon! It has to be good if it has dragons.
Marzena: That was actually a very famous Polish folktale, if not the most famous one.
John: Really? What’s it called?
Marzena: The Wawel dragon.
John: What are some other well-known folktales?
Marzena: There’s also the Polish Robin Hood, or Janosik.
John: I know this one! Like the English Robin Hood, he stole from the rich and gave to the poor.
Marzena: Right. But Janosik was said to have super powers that were given to him by three witches.
John: Okay, that’s different from the English Robin Hood!
Marzena: He was given three gifts by the witches: an alpenstock, a shirt, and a belt, but he was captured after he was betrayed by a girl who destroyed all three gifts.
John: Okay, now onto the vocab.
VOCAB LIST
John: Let’s look at the vocabulary from this lesson. The first word is...
Marzena: toż [natural native speed]
John: after all, this
Marzena: toż [slowly - broken down by syllable]
Marzena: toż [natural native speed]
John: Next we have...
Marzena: tatuś [natural native speed]
John: daddy
Marzena: tatuś [slowly - broken down by syllable]
Marzena: tatuś [natural native speed]
John: Next we have...
Marzena: nieopodal [natural native speed]
John: close
Marzena: nieopodal [slowly - broken down by syllable]
Marzena: nieopodal [natural native speed]
John: Next we have...
Marzena: jama [natural native speed]
John: lair, cavity
Marzena: jama [slowly - broken down by syllable]
Marzena: jama [natural native speed]
John: Next we have...
Marzena: wzgórze [natural native speed]
John: hill
Marzena: wzgórze [slowly - broken down by syllable]
Marzena: wzgórze [natural native speed]
John: Next we have...
Marzena: podnóże [natural native speed]
John: foot
Marzena: podnóże [slowly - broken down by syllable]
Marzena: podnóże [natural native speed]
John: Next we have...
Marzena: pożreć [natural native speed]
John: to devour
Marzena: pożreć [slowly - broken down by syllable]
Marzena: pożreć [natural native speed]
John: Next we have...
Marzena: szewc [natural native speed]
John: shoemaker
Marzena: szewc [slowly - broken down by syllable]
Marzena: szewc [natural native speed]
John: Next we have...
Marzena: zmierzyć się [natural native speed]
John: to face
Marzena: zmierzyć się [slowly - broken down by syllable]
Marzena: zmierzyć się [natural native speed]
John: And last...
Marzena: wybuchnąć [natural native speed]
John: to explode
Marzena: wybuchnąć [slowly - broken down by syllable]
Marzena: wybuchnąć [natural native speed]
KEY VOCAB AND PHRASES
John: Let's have a closer look at the usage of some of the words and phrases from this lesson. The first word is...
Marzena: toż
John: meaning "after all." What can you tell us about this expression?
Marzena: Toż is actually the pronoun to, strengthened by the letter ż.
John: That pronoun means “this.”
Marzena: Right. Toż can be used to express amazement or to make a statement more old-fashioned.
John: Can you give us an example using this word?
Marzena: Sure. For example, you can say, Toż to tak nie może być!
John: ...which means "After all it cannot be like that!"
John: Okay, what's the next word?
Marzena: jama
John: meaning "lair." What can you tell us about this noun?
Marzena: It’s a feminine singular noun. It’s rarely used in the plural form.
John: What else can you tell us about it?
Marzena: The basic meaning of the noun jama is a "pit" or "hole" in ground.
John: So it can be used to refer to a “dragon lair.”
Marzena: Or an “oral cavity.”
John: Can you give us an example using this word?
Marzena: Sure. For example, you can say, Byłeś kiedyś w smoczej jamie na wawelu?
John: ...which means "Have you ever been in the Dragon Lair in Wawel?"
John: Okay, what's the next word?
Marzena: podnóże
John: meaning "foot." What can you tell us about this noun?
Marzena: It consists of the prefix pod-
John: This means “under.”
Marzena: Then we have nóże, which comes from noga, meaning "foot."
John: What type of “foot” does this refer to?
Marzena: The foot of a mountain.
John: Can you give us an example using this word?
Marzena: Sure. For example, you can say, U podnóża Śnieżki zalega jeszcze śnieg.
John: ...which means "There is still snow at the foot of the Sniezka mountain."
John: Okay, now onto the lesson focus.

Lesson focus

John: In this lesson, you'll review prepositions.
John: We’ll look at dynamic and static prepositions. Marzena, can you tell us the difference between these types of prepositions?
Marzena: Dynamic prepositions are used with verbs of movement.
John: What are static prepositions used with?
Marzena: They are are used with verbs like być, meaning “to be," or mieszkać, meaning “to live."
John: We’ll look at three prepositions in detail.
Marzena: The preposition do, meaning “to,” is a typical dynamic preposition. It’s used with the genitive case.
John: It can be used with sentences such as “I went to Germany.”
Marzena: Pojechałam do Niemiec. We can also use the preposition na, which usually is translated as “on,” but here it’ll have the same meaning as “to.”
John: This is used with the accusative case. We can also use it to say things like “Tomorrow I’m going to a birthday party.”
Marzena: Jutro idę na przyjęcie urodzinowe.
John: So, what’s the difference between the two prepositions?
Marzena: In general, do is used when the place where we’re going is smaller, like a house or school. Na, on the other hand, is used when the place is relatively bigger, like an airport or island.
John: What about with events, like a birthday?
Marzena: We use na. There are a few exceptions to these rules, though.
John: What about the third preposition?
Marzena: w, meaning “in," is a typical static preposition. It’s used with the locative case.
John: So you can use this to say something like “in the cinema.”
Marzena: Yes, that is w kinie. We use na for an event, but w for the place.
John: Let’s hear some example sentences.
Marzena: Jestem w szkole na zajęciach, ale potem idę do kolegi na urodziny.
John: “I’m in the school in classes, but later I’m going to my friend’s place for a birthday party.”
Marzena: Najpierw pojedziemy na boisko, a potem do restauracji.
John: “First we will go to the court and then to the restaurant.”
Marzena: Muszę jeszcze wstąpić na pocztę, a potem jadę do Marcina.
John: “I have to drop by the post office, and then I will go to Marcin’s place.”

Outro

John: Okay, that’s all for this lesson. Thank you for listening, everyone, and we’ll see you next time! Bye!
Marzena: Cześć.

Comments

Hide