Dialogue

Vocabulary

Learn New Words FAST with this Lesson’s Vocab Review List

Get this lesson’s key vocab, their translations and pronunciations. Sign up for your Free Lifetime Account Now and get 7 Days of Premium Access including this feature.

Or sign up using Facebook
Already a Member?

Lesson Notes

Unlock In-Depth Explanations & Exclusive Takeaways with Printable Lesson Notes

Unlock Lesson Notes and Transcripts for every single lesson. Sign Up for a Free Lifetime Account and Get 7 Days of Premium Access.

Or sign up using Facebook
Already a Member?

Lesson Transcript

Podlasie
Podlasie to historyczny region leżący w północnowschodniej części Polski. Graniczy z Białorusią i w gruncie rzeczy leży w miejscu konfliktu różnych kultur. Na Podlasiu zderzają się kultury - litewska, ukraińska, polska i białoruska. Mieszkają tu ludzie, których pochodzenie etniczne wywodzi się właśnie z tych czterech kultur. Z powodu różnych narodowości mieszkańców Podlasia, jest to najbardziej zróżnicowany kulturowo region Polski. Krajobraz Podlasia jest w znacznym stopniu zróżnicowany. Są tu góry, jeziora i równiny. W regionie poza tym jest wiele rozległych lasów, a tym samym wiele możliwości obserwowania licznych gatunków roślin i zwierząt.
Podlasie to region bardzo mocno zalesiony. Niektórzy uważają, że właśnie od tego wzięła się nazwa regionu. Północną część Podlasia stanowi województwo podlaskie, które powstało w 1999 roku. Stolicą województwa jest Białystok, zamieszkany przez prawie 500 tys. osób.
Na obszarze województwa podlaskiego znajdują się cztery parki narodowe—Wigierski, Narwiański, Białowieski i Biebrzański. W województwie znajdują się także trzy parki krajobrazowe oraz wiele rezerwatów przyrody. Obszar jest bardzo słabo zamieszkany, a około jedną trzecią jego powierzchni stanowią obszary natury chronionej. Województwo podlaskie zamieszkują zaledwie trzy procenty ludności Polski.
Jest to najzimniejsza część kraju. Choć panuje tu klimat umiarkowany, średnia temperatura latem osiąga ponad 30 stopni, a zimą spada poniżej -40 stopni.

Comments

Hide