Dialogue

Vocabulary

Learn New Words FAST with this Lesson’s Vocab Review List

Get this lesson’s key vocab, their translations and pronunciations. Sign up for your Free Lifetime Account Now and get 7 Days of Premium Access including this feature.

Or sign up using Facebook
Already a Member?

Lesson Notes

Unlock In-Depth Explanations & Exclusive Takeaways with Printable Lesson Notes

Unlock Lesson Notes and Transcripts for every single lesson. Sign Up for a Free Lifetime Account and Get 7 Days of Premium Access.

Or sign up using Facebook
Already a Member?

Lesson Transcript

Śląsk
Śląsk to historyczny obszar, którego większość jest położona w Polsce, choć częściowo także w Niemczech i w Czechach. Jak można się spodziewać, język jakim posługują się mieszkańcy Śląska, zawiera elementy języków-polskiego, czeskiego i niemieckiego. Niektórzy językoznawcy uważają, że gwara śląska stanowi osobny język, a nie dialekt języka polskiego. Debata na ten temat ciągle trwa.
Ważnym elementem gospodarki Śląska jest górnictwo - większość regionu leży na bardzo bogatych złożach rud. Jednym z głównych bogactw mineralnych Śląska jest węgiel. Śląskie złoża węglowe należą do największych na świecie! Poza tym w regionie Dolnego Śląska występują bogate złoża miedzi, a także innych minerałów - złota, ołowiu, cynku, srebra, wapienia, marmuru, bazaltu i innych. Innym ważnym elementem gospodarki Śląska jest rolnictwo—uprawa zbóż, kukurydzy, ziemniaków itp. W regionie znajdują się również gospodarstwa mleczarskie, które produkują dość znaczne ilości mleka.
Na Śląsku występują duże obszary leśne, a także rozległe obszary rolne. Teren jest głównie płaski, choć wzdłuż południowej granicy znajdują się nieliczne góry i tereny pofałdowane.
W przeszłości Śląsk stanowił terytorium sporne Polski i Niemiec. Po zakończeniu I Wojny Światowej, region wszedł w skład Niemiec, ponieważ jego mieszkańcami byli głównie Niemcy. Jednak po zakończeniu II Wojny Światowej powrócił do Polski. Wielu Niemców mieszkających tu w tamtym czasie zostało wygnanych, a ich domostwa zostały zajęte przez polskich osadników wygnanych z tych regionów Polski, które po wojnie weszły w skład Związku Radzieckiego.

1 Comment

Hide
Please to leave a comment.
😄 😞 😳 😁 😒 😎 😠 😆 😅 😜 😉 😭 😇 😴 😮 😈 ❤️️ 👍

PolishPod101.com Verified
Tuesday at 06:30 PM
Pinned Comment
Your comment is awaiting moderation.

Śląsk

Śląsk to historyczny obszar, którego większość jest położona w Polsce, choć częściowo także w Niemczech i w Czechach. Jak można się spodziewać, język jakim posługują się mieszkańcy Śląska, zawiera elementy języków-polskiego, czeskiego i niemieckiego. Niektórzy językoznawcy uważają, że gwara śląska stanowi osobny język, a nie dialekt języka polskiego. Debata na ten temat ciągle trwa.

Ważnym elementem gospodarki Śląska jest górnictwo - większość regionu leży na bardzo bogatych złożach rud. Jednym z głównych bogactw mineralnych Śląska jest węgiel. Śląskie złoża węglowe należą do największych na świecie! Poza tym w regionie Dolnego Śląska występują bogate złoża miedzi, a także innych minerałów-złota, ołowiu, cynku, srebra, wapienia, marmuru, bazaltu i innych. Innym ważnym elementem gospodarki Śląska jest rolnictwo-uprawa zbóż, kukurydzy, ziemniaków itp. W regionie znajdują się również gospodarstwa mleczarskie, które produkują dość znaczne ilości mleka.

Na Śląsku występują duże obszary leśne, a także rozległe obszary rolne. Teren jest głównie płaski, choć wzdłuż południowej granicy znajdują się nieliczne góry i tereny pofałdowane.

W przeszłości Śląsk stanowił terytorium sporne Polski i Niemiec. Po zakończeniu I Wojny Światowej, region wszedł w skład Niemiec, ponieważ jego mieszkańcami byli głównie Niemcy. Jednak po zakończeniu II Wojny Światowej powrócił do Polski. Wielu Niemców mieszkających tu w tamtym czasie zostało wygnanych, a ich domostwa zostały zajęte przez polskich osadników wygnanych z tych regionów Polski, które po wojnie weszły w skład Związku Radzieckiego.