Dialogue

Vocabulary

Learn New Words FAST with this Lesson’s Vocab Review List

Get this lesson’s key vocab, their translations and pronunciations. Sign up for your Free Lifetime Account Now and get 7 Days of Premium Access including this feature.

Or sign up using Facebook
Already a Member?

Lesson Notes

Unlock In-Depth Explanations & Exclusive Takeaways with Printable Lesson Notes

Unlock Lesson Notes and Transcripts for every single lesson. Sign Up for a Free Lifetime Account and Get 7 Days of Premium Access.

Or sign up using Facebook
Already a Member?

Lesson Transcript

Gdańsk, Polska
Gdańsk leży nad Bałtykiem i jest ważnym portem krajowym. Poza tym miasto leży u ujścia rzeki Motława, która zasila bezpośrednio główną drogę wodną i łączy Gdańsk z Warszawą. Gdańsk to jedno z najszybciej rozwijających się miast Europy, a gdański port stanowi ważny międzynarodowy ośrodek dla całego kontynentu.
Gdańsk jest położony na południowym brzegu Zatoki Gdańskiej. Zazwyczaj Gdańsk, Gdynię i Sopot nazywa się wspólną nazwą - Trójmiasto. W Trójmieście mieszka ponad 800 tys. ludzi. Gdańsk w różnych okresach swojej historii znajdował się we władaniu Polaków, Niemców, był także miastem wolnym, a więc na pewno jest to miejsce przepełnione historią.
W przeszłości miasto posiadało dwie nazwy. Polacy nazywali je Gdańskiem, ale gdy znajdowało się w rękach Niemców, nazywano je Danzig. Przez wiele lat w Gdańsku mieszkało więcej Niemców niż Polaków. Po zakończeniu I Wojny Światowej, z powodu zamieszkującej go większości niemieckiej, Gdańsk uzyskał status wolnego miasta. W tym czasie kontrolę nad miastem sprawowała Liga Narodów, choć w dużej mierze również Polska. Z powodu dużej liczby mieszkających tu w tamtym czasie Niemców, naziści zdobyli władzę rządową nad miastem jeszcze przed wybuchem II Wojny Światowej. W rzeczywistości inwazja na Polskę rozpoczęła się właśnie od bitwy o Gdańsk, który stał się pierwszym miastem zajętym przez Niemców podczas II Wojny Światowej.

1 Comment

Hide
Please to leave a comment.
😄 😞 😳 😁 😒 😎 😠 😆 😅 😜 😉 😭 😇 😴 😮 😈 ❤️️ 👍

PolishPod101.com Verified
Monday at 06:30 PM
Pinned Comment
Your comment is awaiting moderation.

Gdańsk, Polska

Gdańsk leży nad Bałtykiem i jest ważnym portem krajowym. Poza tym miasto leży u ujścia rzeki Motława, która zasila bezpośrednio główną drogę wodną i łączy Gdańsk z Warszawą. Gdańsk to jedno z najszybciej rozwijających się miast Europy, a gdański port stanowi ważny międzynarodowy ośrodek dla całego kontynentu.

Gdańsk jest położony na południowym brzegu Zatoki Gdańskiej. Zazwyczaj Gdańsk, Gdynię i Sopot nazywa się wspólną nazwą—Trójmiasto. W Trójmieście mieszka ponad 800 tys. ludzi. Gdańsk w różnych okresach swojej historii znajdował się we władaniu Polaków, Niemców, był także miastem wolnym, a więc na pewno jest to miejsce przepełnione historią.

W przeszłości miasto posiadało dwie nazwy. Polacy nazywali je Gdańskiem, ale gdy znajdowało się w rękach Niemców, nazywano je Danzig. Przez wiele lat w Gdańsku mieszkało więcej Niemców niż Polaków. Po zakończeniu I Wojny Światowej, z powodu zamieszkującej go większości niemieckiej, Gdańsk uzyskał status wolnego miasta. W tym czasie kontrolę nad miastem sprawowała Liga Narodów, choć w dużej mierze również Polska. Z powodu dużej liczby mieszkających tu w tamtym czasie Niemców, naziści zdobyli władzę rządową nad miastem jeszcze przed wybuchem II Wojny Światowej. W rzeczywistości inwazja na Polskę rozpoczęła się właśnie od bitwy o Gdańsk, który stał się pierwszym miastem zajętym przez Niemców podczas II Wojny Światowej.