Dialogue

Vocabulary

Learn New Words FAST with this Lesson’s Vocab Review List

Get this lesson’s key vocab, their translations and pronunciations. Sign up for your Free Lifetime Account Now and get 7 Days of Premium Access including this feature.

Or sign up using Facebook
Already a Member?

Lesson Notes

Unlock In-Depth Explanations & Exclusive Takeaways with Printable Lesson Notes

Unlock Lesson Notes and Transcripts for every single lesson. Sign Up for a Free Lifetime Account and Get 7 Days of Premium Access.

Or sign up using Facebook
Already a Member?

Lesson Transcript

Gdańsk
Gdańsk leży nad Morzem Bałtyckim i jest ważnym miastem portowym.
Przez miasto przepływają dwie rzeki: Wisła i Motława.
Gdańsk to jedno z najszybciej rozwijających się polskich miast, a gdański port jest jednym z ważniejszych portów w basenie Morza Bałtyckiego.
Gdańsk jest położony na południowym brzegu Zatoki Gdańskiej.
Gdańsk oraz sąsiadujące z nim miasta Gdynia i Sopot określane są wspólną nazwą - Trójmiasto.
W Trójmieście mieszka ponad 800 tys. ludzi.
Na przestrzeni dziejów Gdańsk należał do Polski, Zakonu Krzyżackiego oraz do Niemiec. Przez długi czas określany był mianem Wolnego Miasta. Gdańsk, jako miasto handlowe, rozwijał się pod wpływem różnych kultur i był członkiem Ligi Hanzeatyckiej.
Gdańsk zyskał status wolnego miasta po zakończeniu I Wojny Światowej z uwagi na zamieszkującą go większość niemiecką.
Częściową kontrolę nad miastem sprawowała wówczas Liga Narodów oraz Polska.
Jednak z powodu dużych wpływów niemieckich w Wolnym Mieście Gdańsku naziści zdobyli w nim władzę jeszcze przed wybuchem II wojny światowej.
Hitlerowski atak na Polskę we wrześniu 1939 roku rozpoczął się od Gdańska. Garnizon Wojska Polskiego stacjonujący na położonym w północnej części miasta półwyspie Westerplatte, mimo bohaterskiej obrony nie był w stanie odeprzeć ataku.
Obecnie Gdańsk kojarzy się z pięknymi zabytkami i bursztynem. Podobno 70% wyrobów jubilerskich z bursztynu pochodzi właśnie z Gdańska.

Comments

Hide