Dialogue

Vocabulary

Learn New Words FAST with this Lesson’s Vocab Review List

Get this lesson’s key vocab, their translations and pronunciations. Sign up for your Free Lifetime Account Now and get 7 Days of Premium Access including this feature.

Or sign up using Facebook
Already a Member?

Lesson Notes

Unlock In-Depth Explanations & Exclusive Takeaways with Printable Lesson Notes

Unlock Lesson Notes and Transcripts for every single lesson. Sign Up for a Free Lifetime Account and Get 7 Days of Premium Access.

Or sign up using Facebook
Already a Member?

Lesson Transcript

Małopolska
Kraków jest stolicą Małopolski, regionu położonego w południowo-wschodniej, granicznej części kraju. Południową granicę Małopolski stanowią góry Karpaty, a północną – rzeki - Pilica i Liwiec. Od połowy XI wieku niemalże do końca XVI wieku, Kraków był stolicą Polski. Po przeniesieniu stolicy do Warszawy, Małopolska zaczęła tracić na znaczeniu, choć nigdy nie utraciła rangi historycznej.
Region nie przez cały czas znajdował się w polskich rękach. Wisła, która przepływa przez środek regionu, stanowiła linię jego podziału. Po rozbiorach Polski, które miały miejsce w XVIII wieku, połowa Małopolski przeszła pod władanie Austrii. Niektóre miasta leżące w północnej części Małopolski, z powodu separacji austriackiej, przestały być częścią regionu. Obecnie mają one więcej swojego charakteru niż reszta Małopolski.
W obszarze Małopolski znajduje się nie tylko rzeka Wisła, ale także Góry Świętokrzyskie i inne ważne regiony geograficzne, jak np.Kotlina Sandomierska. Większość regionu stanowi teren górzysty. Rysy – najwyższy szczyt Polski – również znajdują się w tym regionie. Znajduje się tu również kilka innych bardzo wysokich gór, liczne jeziora i rzeki (w tym Warta).

1 Comment

Hide
Please to leave a comment.
😄 😞 😳 😁 😒 😎 😠 😆 😅 😜 😉 😭 😇 😴 😮 😈 ❤️️ 👍

PolishPod101.com Verified
Monday at 06:30 PM
Pinned Comment
Your comment is awaiting moderation.

Małopolska

Kraków jest stolicą Małopolski, regionu położonego w południowo-wschodniej, granicznej części kraju. Południową granicę Małopolski stanowią góry Karpaty, a północną – rzeki: Pilica i Liwiec. Od połowy XI wieku niemalże do końca XVI wieku, Kraków był stolicą Polski. Po przeniesieniu stolicy do Warszawy, Małopolska zaczęła tracić na znaczeniu, choć nigdy nie utraciła rangi historycznej.

Region nie przez cały czas znajdował się w polskich rękach. Wisła, która przepływa przez środek regionu, stanowiła linię jego podziału. Po rozbiorach Polski, które miały miejsce w XVIII wieku, połowa Małopolski przeszła pod władanie Austrii. Niektóre miasta leżące w północnej części Małopolski, z powodu separacji austriackiej, przestały być częścią regionu. Obecnie mają one więcej swojego charakteru niż reszta Małopolski.
W obszarze Małopolski znajduje się nie tylko rzeka Wisła, ale także Góry Świętokrzyskie i inne ważne regiony geograficzne, jak np.Kotlina Sandomierska. Większość regionu stanowi teren górzysty. Rysy – najwyższy szczyt Polski – również znajdują się w tym regionie. Znajduje się tu również kilka innych bardzo wysokich gór, liczne jeziora i rzeki (w tym Warta).