Dialogue

Vocabulary

Learn New Words FAST with this Lesson’s Vocab Review List

Get this lesson’s key vocab, their translations and pronunciations. Sign up for your Free Lifetime Account Now and get 7 Days of Premium Access including this feature.

Or sign up using Facebook
Already a Member?

Lesson Notes

Unlock In-Depth Explanations & Exclusive Takeaways with Printable Lesson Notes

Unlock Lesson Notes and Transcripts for every single lesson. Sign Up for a Free Lifetime Account and Get 7 Days of Premium Access.

Or sign up using Facebook
Already a Member?

Lesson Transcript

Małopolska
Stolicą Małopolski, regionu położonego w południowo-wschodniej części Polski, jest Kraków.
Na atrakcyjność turystyczną tego regionu wpływają między innymi malownicze pasma górskie Beskidów oraz liczne zabytki architektoniczne.
Kraków był oficjalną stolicą państwa polskiego od połowy XI wieku do III rozbioru Polski w 1795 roku. Jednakże siedzibą królów polskich i centrum politycznym Rzeczpospolitej od 1595 roku była Warszawa.
Po rozbiorach Polski, które miały miejsce w XVIII wieku, znaczna część Małopolski przeszła pod władanie Austrii.
Podział ten spowodował, że niektóre miasta leżące w północnej części Małopolski przestały być częścią tego regionu.
Obecnie miasta te mają odmienny charakter, który odróżnia je od pozostałej części regionu.
Na terenie Małopolski znajduje się nie tylko rzeka Wisła, ale także Góry Świętokrzyskie i inne ciekawe miejsca, jak np. Kotlina Sandomierska.
Większość regionu stanowią tereny wyżynne i górzyste. Znajdziemy tu m.in. Rysy - najwyższy szczyt w Polsce.

1 Comment

Hide
Please to leave a comment.
😄 😞 😳 😁 😒 😎 😠 😆 😅 😜 😉 😭 😇 😴 😮 😈 ❤️️ 👍

PolishPod101.com Verified
Monday at 06:30 PM
Pinned Comment
Your comment is awaiting moderation.

Małopolska

Stolicą Małopolski, regionu położonego w południowo-wschodniej części Polski, jest Kraków.
Na atrakcyjność turystyczną tego regionu wpływają między innymi malownicze pasma górskie Beskidów oraz liczne zabytki architektoniczne.
Kraków był oficjalną stolicą państwa polskiego od połowy XI wieku do III rozbioru Polski w 1795 roku. Jednakże siedzibą królów polskich i centrum politycznym Rzeczpospolitej od 1595 roku była Warszawa.
Po rozbiorach Polski, które miały miejsce w XVIII wieku, znaczna część Małopolski przeszła pod władanie Austrii.
Podział ten spowodował, że niektóre miasta leżące w północnej części Małopolski przestały być częścią tego regionu.
Obecnie miasta te mają odmienny charakter, który odróżnia je od pozostałej części regionu.
Na terenie Małopolski znajduje się nie tylko rzeka Wisła, ale także Góry Świętokrzyskie i inne ciekawe miejsca, jak np. Kotlina Sandomierska.
Większość regionu stanowią tereny wyżynne i górzyste. Znajdziemy tu m.in. Rysy - najwyższy szczyt w Polsce.