Dialogue

Vocabulary

Learn New Words FAST with this Lesson’s Vocab Review List

Get this lesson’s key vocab, their translations and pronunciations. Sign up for your Free Lifetime Account Now and get 7 Days of Premium Access including this feature.

Or sign up using Facebook
Already a Member?

Lesson Notes

Unlock In-Depth Explanations & Exclusive Takeaways with Printable Lesson Notes

Unlock Lesson Notes and Transcripts for every single lesson. Sign Up for a Free Lifetime Account and Get 7 Days of Premium Access.

Or sign up using Facebook
Already a Member?

Lesson Transcript

Wielkopolska
Wielkopolska to region znajdujący się w zachodniej części Polski.
Stolicą Wielkopolski jest Poznań, miasto położone nad rzeką Wartą w centralnej części regionu.
Granice regionu zmieniały się na przestrzeni lat, jednak zawsze obejmowały tereny wokół Warty i jej dopływów.
Ze względu na ukształtowanie terenu Wielkopolskę można podzielić na dwie części.
Północna część Wielkopolski to obszar pokryty licznymi jeziorami i wzniesieniami.
Południową część Wielkopolski stanowią głównie płaskie równiny.
Na terenie tego regionu znajduje się Wielkopolski Park Narodowy, część Drawieńskiego Parku Narodowego oraz 14 parków krajobrazowych.
Wielkopolska nazywana bywa “kolebką polskości” ze względu na ważną rolę, jaką odegrała w historii kraju.
W X wieku położone w tym regionie Gniezno stanowiło ośrodek władzy panującej wówczas dynastii Piastów.
Pełniło ono ważną rolę w kształtującym się państwie polskim aż do ustanowienia stałej siedziby władców polskich w Krakowie około 1040 roku.
Począwszy od XII wieku region Wielkopolski dzielony był wielokrotnie na księstwa, a później na województwa. Obecnie Wielkopolska to drugie co do wielkości województwo w Polsce.
W 1793 roku Wielkopolska została zaanektowana przez Królestwo Prus. Stała się ponownie częścią Rzeczypospolitej dopiero w 1919 roku w rezultacie Powstania Wielkopolskiego.
W wyniku agresji III Rzeszy na Polskę w 1939 roku Wielkopolska została wcielona do państwa niemieckiego. Po zakończeniu wojny znalazła się ponownie w granicach Polski.

Comments

Hide