Dialogue

Vocabulary

Learn New Words FAST with this Lesson’s Vocab Review List

Get this lesson’s key vocab, their translations and pronunciations. Sign up for your Free Lifetime Account Now and get 7 Days of Premium Access including this feature.

Or sign up using Facebook
Already a Member?

Lesson Notes

Unlock In-Depth Explanations & Exclusive Takeaways with Printable Lesson Notes

Unlock Lesson Notes and Transcripts for every single lesson. Sign Up for a Free Lifetime Account and Get 7 Days of Premium Access.

Or sign up using Facebook
Already a Member?

Lesson Transcript

Rocznica Odzyskania Niepodległości
Chyba nikogo nie trzeba przekonywać do tego, że Polska ma bogatą historię.
Losy naszego kraju toczyły się bardzo różnie począwszy od legendarnych czasów aż po najnowsze dzieje.
W czasach świetności Polska wraz z Litwą tworzyły unię, z którą liczyły się wszystkie sąsiadujące państwa. Po latach chwały nadeszły mroczne dla Polski czasy, a na kartach historii zapisały się tragiczne wydarzenia.
Jednym z nich było utracenie niepodległości na ponad 120 lat. Pod koniec XVIII wieku Polska dostała się w ręce zaborców - Rosji, Austrii i Prus, tracąc swoją suwerenność. Polacy nigdy jednak nie stracili ducha walki i za wszelką cenę starali się zachować swoją tożsamość narodową.
Pomimo zakazów i restrykcji, nie przestali posługiwać się językiem polskim i nie zapomnieli o swojej historii. Dzieci wychowywano w duchu patriotyzmu. Podejmowano próby przeciwstawienia się zaborcom organizując krwawe powstania. W walce o niepodległość straciło życie wielu Polaków. Ci, którzy zdołali przeżyć pozbawiani byli majątków bądź skazywani byli na więzienie lub wygnanie.
Losy Polski odmieniły się dopiero po zakończeniu pierwszej wojny światowej. Powojenny układ sił doprowadził do wyzwolenia Polski spod zaborów.
Za symboliczną datę odzyskania niepodległości uznaje się 11 listopada 1918 roku. Dzień ten jest świętem państwowym uroczyście obchodzonym każdego roku. Na grobach poległych bohaterów składa się kwiaty i zapala znicze. Wygłaszane są liczne przemowy, również przez głowę państwa. Powiewają biało-czerwone flagi.
Ostatnio, szczególnie wśród młodych Polaków, pojawiają się głosy, żeby obchodzić Dzień Odzyskania Niepodległości nieco radośniej. Starszemu pokoleniu jest jednak ciężko zerwać z patetyczną atmosferą towarzyszącą obchodom. Pamięć o poległych jest dla nich ważna, ponieważ sami przeżyli okrucieństwo drugiej wojny światowej.
Dotychczas forma obchodów tego święta nie uległa zmianie i ich punktem kulminacyjnym nadal jest uroczyste składanie wieńców i kwiatów pod pomnikami oraz na grobach zasłużonych w walce o wolność.
Bez względu na sposób obchodów, nie powinniśmy zapomnieć o ludziach, którzy przelali krew za ojczyznę. To właśnie dzięki ich heroizmowi możemy żyć w wolnym kraju.

Comments

Hide